Foreslå testen til andre

Nicolaj Dupont-Mersing

iLiberal Alliance

Job: Selvstændig
Uddannelse: Cand. merc.
By: Herning
Familie: Gift
Alder: 45

Profil:
Jeg er selvstændig med rådgivning og investering i fast ejendom. Derudover underviser jeg på Erhvervsakademi Midtvest og Århus Universitet i Herning i erhvervsøkonomi og finansiering. Tidligere har jeg arbejdet som underdirektør hos et investeringsselskab, SVANEN i Silkeborg og Dansk Mode & Textil i Herning, hvor jeg var underdirektør med ansvar for handelsafdelingen. Jeg kender rigtigt godt til erhvervslivet i Herning og omegn, og ved, hvad der skal til for at løfte erhvervslivet yderligere. Rent politisk har jeg været en del af organisationsarbejdet i mange år, og nu kandidat til Folketinget.

Mærkesag 1:
Liberal Alliance er et erhvervsvenligt parti, som hele tiden arbejder for at sikre de rette rammer og vilkår for erhvervslivet, således at de kan skabe vækst og udvikling. Det er både nationalt, regionalt og kommunalt. Det er erhvervslivet og det private arbejdsmarked, der betaler regningen, når du trækker vederlagsfrit på folkeskolen for dine børn, låner bøger på biblioteket, kommer på sygehuset osv.
Liberal Alliance ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig og bidrage til større velstandsskabelse i Danmark. Vi tror på, at iværksættere, selvstændige og private investorer, der bringer deres egen tid og egne penge i spil, altid vil være bedst til at identificere nye muligheder for vækst og jobskabelse. Det er derfor ikke politikkernes opgave at udpege morgendagens succes eller favorisere udvalgte brancher. Politikkernes opgave består udelukkende i at sikre de gode rammevilkår for iværksættere og erhvervsdrivende. Følgende bør prioriteres:
• Topskatten skal afskaffes og der skal indføres et nyt, større fradrag i bunden, så ingen betaler skat af de første 7.000 kr., de tjener hver måned.
• Selskabsskatten nedsættes til 12,5 pct..
• Den højeste sats på avanceskatten og udbytteskatten på personlige aktieudbytter sænkes fra 42 pct. til 30 pct..
• Iværksætterskatten afskaffes.
• Arveafgiften afskaffes.

Mærkesag 2:
Liberal Alliance har på nationalt plan ved vores minister Merete Riisager igen fået sat fagligheden i højsædet i folkeskolen. Folkeskolereformen skal være frivillig på den enkelte skole. Det vil give skolerne frihed til selv at vælge, hvordan de vil indrette sig, og det vil bringe fokus tilbage på faglighed og dannelse.
Jeg mener, at forældre skal have et frit skolevalg – både mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og friskoler. Derfor vil vi hæve koblingsprocenten til 80 pct. og sikre at også forældre til børn med særlige behov får et frit skolevalg.
Skolelederne skal have et klart defineret ansvar for de ansatte og skolebestyrelsen skal have mere indflydelse. Og så skal læreruddannelsen være universitetsbaseret. Folkeskolen skal igen være værdsat og attraktiv.
Der bruges generelt mindre og mindre tid sammen med eleven eller den studerende, og mere og mere tid på registrering, dokumentation og afrapportering. Det gælder både i folkeskolen, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Der skal færre regler, således at der kan bruges tid på undervisning og den enkelte studerende. Det vil skabe bedre resultater og være billigere.

Mærkesag 3:
Jeg er optaget af, at det offentliges rolle indskrænkes til at levere kernevelfærd til borgerne, og særligt de svageste borgere, samt facilitere at private virksomheder kan skabe forretning, vækst og velstand.
Vi skal ikke indkræve flere af borgernes penge end nødvendigt for at levere kernevelfærden.
Færre regler og mere frihed skal sikre og frigøre flere ressourcer til kernevelfærden. Velfærden betales af både dine og mine penge, derfor er det naturligt, at de udelukkende går til at sikre den bedste service på kernevelfærden og ikke alt muligt andet pjat og underholdning. Det handler om prioritering, og her skal kernevelfærden højest.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Nicolaj er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Nicolaj er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Nicolaj er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Nicolaj er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Nicolaj er Delvis uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Nicolaj er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Nicolaj er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Nicolaj er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Nicolaj er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Nicolaj er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Nicolaj er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Nicolaj er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Nicolaj er Delvis uenig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Nicolaj er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Nicolaj er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Nicolaj er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Nicolaj er Meget uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Nicolaj er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Nicolaj er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Nicolaj er Delvis uenig

Foreslå testen til andre