Foreslå testen til andre

Gitte Willumsen

VVenstre

Job: Lærer
Uddannelse: Lærer
By: Silkeborg
Familie: Samlevende
Alder: 52

Profil:
Jeg hedder Gitte Willumsen og er en engageret og arbejdsom kvinde og politiker. Jeg bor med min mand og tre drenge på et nedlagt landbrug 10 km. nordvest for Silkeborg ved landsbyen Kragelund. Jeg er 51 år, uddannet lærer og arbejder på en folkeskole i Silkeborg.

I min familie er vi alle engagerede i det lokale idræts- og foreningsliv. Jeg er særligt vild med håndbold og har selv spillet håndbold i mange år og været børnetræner i over 25 år. Jeg hepper på vores lokale håndboldhelte i BSV. Jeg har i 12 år været formand for lokalrådet i Frederiksdal Kragelund.

Jeg gik aktivt ind i politik i 2009 da, der var en proces omkring skolelukninger, hvor byrådet ville lukke vores lokale skole. Der var jeg stærkt engageret som lokalrådsformand, og det lykkedes os i fællesskab at hindre skolelukningen.

Jeg har siddet i byrådet i Silkeborg siden 2010, og er bl.a. formand for Sundheds- og Ældreudvalget.

Jeg er, meget fast besluttet på, at man skal kunne leve hele sit liv lokalt, dvs. der skal være pasningsmuligheder, skole og plejehjem indenfor rimelig geografisk afstand.

Mærkesag 1:
FRIHED
Der skal være gode muligheder for at vælge forskellige private tilbud, f.eks. børnehave, friskole, privat hjemmepleje og friplejehjem. Det betyder også, at der skal være rimelige etableringsvilkår og driftsmuligheder for private institutioner.
Det skal være lettere at etablere og drive virksomhed
Vi har et ansvar for, at børn bliver klædt bedst muligt på i deres skoleforløb, så de har reelle, frie valg senere i livet. Det betyder, at der skal stilles større krav til skolerne generelt.
Ghettoer skal nedbrydes, så børnene her fra får de samme muligheder som etnisk danske børn.
Det skal være muligt at bo alle steder, og der skal være adgang til fibernet og busser.
Planloven skal være så liberal som muligt.

Mærkesag 2:
TRYGHED
National tryghed: Vi skal passe på Danmark og derfor skal forsvaret kunne matche de nye sikkerhedspolitiske udfordringer, der er.
Lokal tryghed: Vi skal kunne føle os trygge, hvor vi bor og færdes. Derfor skal politiet være synlige i nærmiljøet og nattelivet.
Velfærd: Der skal være tryghed omkring velfærden. Den offentlige kernevelfærd skal have en høj kvalitet. Det er ikke i modstrid med gode private valgmuligheder.
Velfærd kommer af velstand. For at sikre velfærden i samfundet skal der føres en økonomisk politik, der sikrer velstanden.
For at kunne skabe tryghed for, at der er råd til velfærd, skal der føres en integrationspolitik, der sikrer, at alle migranter kommer til at tjene deres egne penge og bidrage til samfundet. Før integrationsopgaven er løst, skal der ikke ske yderligere migration til Danmark.
Fremtidens klimaudfordring skal tages alvorligt. Der skal arbejdes målrettet med mange midler på at mindske udledningen af drivhusgasser.

Mærkesag 3:
SUNDHED
Indlæggelsestidspunktet skal ikke have betydning for, om man overlever. Der skal være samme behandlingskvalitet døgnet rundt året rundt.
Det skal ikke have betydning, hvor I landet man bor, hvis man er syg. I dag er der store regionale forskelle på behandlingskvaliteten inden for den samme sygdom.
Der skal være lettere adgang til speciallæger generelt, så man kan få den korrekte diagnose og hurtigere komme i behandling.
Der skal være nærhed i plejen og behandlingen i ikke-sundhedsfagligt tunge sygdomsforløb. Nærhed i plejen kan tilvejebringes af kommunen.
Der skal forskes i, hvorfor mange børn og unge mistrives og f.eks. ikke kan overskue en skoledag.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Gitte er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Gitte er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Gitte er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Gitte er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Gitte er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Gitte er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Gitte er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Gitte er Hverken enig eller uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Gitte er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Gitte er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Gitte er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Gitte er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Gitte er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Gitte er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Gitte er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Gitte er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Gitte er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Gitte er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Gitte er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Gitte er Meget uenig

Foreslå testen til andre